• Nieruchomości
    Nieruchomości Określamy wartość rynkową i odtworzeniową.
  • Przedsiębiorstwa
    Przedsiębiorstwa Wyceniamy wartości materialne i niematerialne, aktywa i pasywa.
  • Grunty rolne
    Grunty rolne Określamy wartość prawa własności lub innych praw do nieruchomości.