Dokumenty do wyceny

Dokumenty niezbędne do wyceny to:

 1. Dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
 • Wypis z rejestru gruntów;
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapa ewidencyjna;
 • Mapa zasadnicza;
 • Odpis z księgi wieczystej;
 • Informacja o przeznaczeniu terenu działki w:
  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, lub
  • warunki zabudowy,
 1. Dla nieruchomości zabudowanej
 • Wypis z rejestru gruntów;
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapa ewidencyjna;
 • Mapa zasadnicza;
 • Odpis z księgi wieczystej;
 • Informacja o przeznaczeniu terenu działki w:
  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, lub
  • warunki zabudowy.
 • projekt (rzuty poziome budynku, opis konstrukcji, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie), lub
 • inwentaryzacja budynków/obiektów.
 1. Dla nieruchomości lokalowej
 • odpis z księgi wieczystej,
 • rzut lokalu (jeżeli właściciel nim dysponuje),
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela (w przypadku wyceny dla zabezpieczenia wierzytelności).
 1. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
 • odpis z księgi wieczystej lub
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej zawierające informacje:
  • komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  • powierzchnię użytkową lokalu,
 • rzut lokalu (jeżeli właściciel nim dysponuje).
 1. Dla służebności przesyłu
 • Wypis z rejestru gruntów;
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej lub mapa ewidencyjna;
 • Mapa zasadnicza;
 • Odpis z księgi wieczystej;
 • Informacja o przeznaczeniu terenu działki w:
  • miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, lub
  • warunki zabudowy,
 • dane techniczne dot. sieci (przekroje, rodzaj sieci, długości sieci),
 • szerokość pasów ochronnych