Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości: sporządza się ją w opracowaniach zwanych operatami szacunkowymi. Uprawnienia do ich sporządzania mają osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane przez Ministerstwo ds. związanych z gospodarką nieruchomościami (miało różne nazwy w zależności od okresu w jakim ministerstwo funkcjonowało).

Operaty szacunkowe sporządza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi:

 • w Ustawie o gospodarce nieruchomościami;
 • w Rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego;
 • oraz z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Nieruchomości.

Najczęściej wyceniane kategorie nieruchomości to:

 • nieruchomość gruntowa niezabudowana – to działka lub działki gruntu bez zabudowy i innych naniesień na gruncie;
 • nieruchomość gruntowa zabudowana – to działka gruntu, na której posadowione są obiekty kubaturowe i budowle;

 • nieruchomość lokalowa – wyodrębnione na podstawie przepisów zawartych w ustawie o własności lokali, z powierzchni budynku mieszkanie, z przypisanym do niej udziałem w gruncie działki i częściach wspólnych budynku, czasami wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicami, komórkami, garażami i innymi pomieszczeniami znajdującymi się w obrębie tej samej działki;

 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego – jest to jedynie prawo do mieszkania, które znajduje się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, bez udziału w gruncie;

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu działki – jest to jedynie prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej przez okres 99. lub 40. lat od dnia oddania przez właściciela w użytkowanie wieczyste, najczęściej wiąże się z opłatami rocznymi za u.w.;

 • nieruchomość rolna – nieruchomość gruntowa niezabudowana lub zabudowana służąca do produkcji rolnej lub związana z obsługą rolnictwa.

Wycenia się również ograniczone prawa rzeczowe, którymi są:

 • służebność gruntowa przejazdu i przechodu;

 • służebność przesyłu.

Ponadto sporządzamy opinie i inne opracowania dotyczące:

 • wyceny nakładów,

 • badania stanu prawnego,

 • analiz rynku nieruchomości,

 • oznaczenia przedmiotu odrębnej własności ,

 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,

 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

 • wyceny środków trwałych, w które wyposażone są nieruchomości,

 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych,

 • inwentaryzacji budynków na potrzeby wyceny.